Algemene Voorwaarden


Begrippen

 1. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door Marije Janssen of Platform voor seksualiteit (hierna: ‘Marije Janssen’) aan individuen of organisaties (hierna: ‘de cliënt’) en vormen het contract voor de diensten aangeboden aan de cliënt. De term ‘coaching’ zoals hier gebruikt omvat life coaching, persoonlijke begeleiding, deelname aan workshops.

 2. Coaching, begeleiding of deelname aan workshops zijn geen psychologische hulpverlening en dienen ook niet als zodanig te worden beschouwd. De activiteiten van Marije Janssen zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie. Bij ernstige of aanhoudende fysieke, emotionele of andere klachten beveelt Marije Janssen de cliënt aan reguliere hulpverlening te zoeken.

 3. In ruil voor het voldoen van de afgesproken vergoeding door de cliënt (of een derde partij in naam van de cliënt), stemt Marije Janssen in met het verlenen van de dienst zoals beschreven in, en in lijn met, onderstaande Algemene Voorwaarden. De cliënt stemt ermee in de vergoeding te voldoen, en onderstaande Algemene Voorwaarden te respecteren (in geval een derde partij de vergoeding voldoet namens de cliënt, dan is deze partij de vertegenwoordiger voor de cliënt).

 4. De datum van de eerste sessie zal beschouwd worden als de startdatum van de dienstverlening. Deelname van enig individu aan de eerste sessie impliceert aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Verantwoordelijkheden & Verplichtingen

 1. Marije Janssen ondersteunt de cliënt om doelen te stellen en te behalen die de gewenste uitkomst voor de cliënt helpen realiseren. Marije Janssen zet zich in de best mogelijke kwaliteit tijdens de sessies te leveren.

 2. De cliënt heeft volledige verantwoordelijkheid voor enige beslissingen die de cliënt maakt ten gevolge van coaching door Marije Janssen.

 3. Marije Janssen accepteert geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de cliënt. Marije Janssen accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies geleden door de cliënt, tengevolge het volgen van een sessie of workshop of het aangaan van een traject.

 4. Marije Janssen is niet verantwoordelijk voor het behalen van de doelen gesteld door de cliënt of het verbeteren van de levenskwaliteit van de cliënt.

Vertrouwelijkheid

 1. Persoonlijke, of andere, informatie overhandigd aan Marije Janssen zal als vertrouwelijk worden behandeld, ook na beëindiging van de overeenkomst. Deze informatie zal niet gedeeld worden met enige derde partij zonder voorafgaande toestemming van de cliënt. De enige uitzondering hierop is in geval van rechtswege.

Uitvoering

 1. Het dienstverleningstraject wordt afgesproken tussen Marije Janssen en de cliënt tijdens de intake (of eerste) sessie. Marije Janssen zal een frequentie voor dienstverlening aanraden op basis van de doelen en wensen van de cliënt. Deze aanbeveling, of dit plan, is niet bindend en kan gedurende het dienstverleningstraject aangepast worden met wederzijdse toestemming en in lijn met de algemene voorwaarden.

 2. Het gewenste aantal sessies wordt overeengekomen tussen Marije Janssen en de cliënt tijdens de start van het dienstverleningstraject. Waar geen specifiek aantal sessies wordt besproken, worden de sessies geleverd op een van sessie tot sessie basis. Door de aard van coaching wordt initieel veelal een aantal van vier sessies aangeraden.

 3. De duur van een sessie is 1 à 1,5 uur. De duur van de sessie wordt voorafgaand aan de sessie overeengekomen door Marije Janssen en de cliënt.

 4. Tijdens een sessie wordt niet afgeweken van de voorafgaand afgesproken inhoud en lengte van de sessie.

 5. Dienstverlening vindt plaats tussen Marije Janssen en cliënt face-to-face (locatie bij wederzijds besluit) of via Skype (cliënt belt Marije Janssen).  Face-to-face coaching vindt plaats in Utrecht of op een wederzijds overeengekomen locatie. Wanneer coaching plaatsvindt op een wederzijds overeengekomen locatie, dan is de cliënt verantwoordelijk voor het vergoeden van eventueel extra gemaakte kosten door Marije Janssen (zoals reiskosten of locatiehuur).

 6. Marije Janssen kan de cliënt huiswerk meegeven tussen coachingsessies. Dit huiswerk is op vrijwillige basis en geenszins verplicht, maar het verzaken van huiswerk kan de voortgang van het dienstverleningstraject of de vooruitgang van de cliënt m.b.t. behalen van gewenste doelen of een verhoogde levenskwaliteit vertragen. Waar mogelijk en gepast, dienen cliënten enige informatie opgevraagd door Marije Janssen minimaal 48 uur voorafgaand aan de overeengekomen sessie in te leveren. Marije Janssen geeft feedback op uitgevoerde opdrachten tijdens de dienstverlenings-sessies.

Annuleren & Verzetten van Sessies

 1. In het geval een cliënt een sessie wil verplaatsen, dient deze minimaal 48 uur voorafgaand daar notitie van te geven. Wanneer minder dan 48 uur voorafgaand aan de sessie verzocht wordt om de sessie te annuleren of verplaatsen, of wanneer de cliënt niet op komt dagen voor een sessie (zowel face-to-face als telefonisch), dan worden de volledige kosten in rekening gebracht. In het uitzonderlijke geval dat Marije Janssen een sessie wenst te verplaatsen zal Marije Janssen redelijke inspanningen treffen om een wederzijds bevredigend alternatief voor te stellen.

 2. Wanneer een cliënt vooruit betaalt voor één of meerdere sessies, dan dienen deze sessies binnen 6 maanden na betaling plaats te vinden. Indien dit niet plaatsvindt, is de betaling verbeurd.

 3. De cliënt kan het dienstverleningstraject op elk moment schriftelijk beëindigen. Openstaande betalingen dienen bij beëindiging onmiddellijk te worden voldaan. Restitutie van gemaakte betalingen voor geplande sessies zijn naar goeddunken van Marije Janssen.

 4. In uitzonderlijke situaties, zoals ziekte, verlies, andere afspraken, ongewenst gedrag door de cliënt, (mogelijke) belangenverstrengeling of andere redenen, kan Marije Janssen besluiten het dienstverleningstraject met de cliënt stop te zetten of weigeren de cliënt voor welke dienst dan ook te accepteren. In dergelijk geval zal de cliënt, zo mogelijk, op redelijke termijn verwittiging daarvan ontvangen en zal vooruitbetaling van geplande sessies gerestitueerd krijgen.

 5. In het geval van ongewenst gedrag van de cliënt naar Marije Janssen, heeft Marije Janssen het recht de sessie onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaling. Marije Janssen behoudt zich het recht voor om een cliënt te weigeren, of om bepaalde sessies met een cliënt te weigeren. Ongewenst gedrag behelst (maar sluit geen ander gedrag uit):

  1. Grensoverschrijdende gedragingen.

  2. Seksuele insinuaties.

  3. Niet respecteren van andere grenzen zoals aangegeven door Marije Janssen.

 6. Er kunnen situaties zijn waar Marije Janssen de cliënt kan aanraden dat alternatieve dienstverlening beter past bij de wensen van de cliënt. In dit geval zal Marije Janssen de redenen voor deze aanbeveling bespreken met de cliënt. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om de aanbevelingen van Marije Janssen al dan niet op te volgen. Marije Janssen accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige beslissing die de cliënt maakt.

Betalingstermijn en incassoprocedure

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Marije Janssen te zijn bijgeschreven.

2. Mocht de klant diens factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

 

MARIJE JANSSEN

Seksualiteit en intimiteit zijn voor velen van ons fundamentele onderdelen van ons leven. Ik ben gepassioneerd om mensen tools te bieden waarmee ze hun eigen seksualiteit en intimiteit vol overgave kunnen beleven.

In mijn werk ben ik LGBTQ+ en kink bewust.

Blijf op de hoogte